بررسی توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه

توضیحات
فایل : 14730.pdf 14730.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : تجارت ترجیحی، ترکیه، موافقتنامه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای امید شریفی /
ناظر علمی : آقای سعید غلامی باغی /
اظهارنظر کننده : آقای اسفدیار امید بخش /
متقاضی : رضا رحمانی نهم، آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)