بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 41. وزارت کشور

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : بودجه، وزارت کشور

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای خیراله خیری اصل / آقای حسن کریمی فرد /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : خانم منیره زارع /
ناظر علمی : آقای محمدرضا شمسا /
متقاضی : معاونت پژوهش های سیاسی- حقوقی /