الزامات تقویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط پساتحریم

توضیحات
فایل : 14728 (1).pdf 14728 (1).pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : ایران، توسعه، دیپلماسی اقتصادی، سیاست خارجی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فاطمه سلیمانی /
ناظر علمی : آقای مهدی امیری /
متقاضی : معاونت پژوهش های سیاسی- حقوقی /