ماهیت کمبود نقدینگی و راه حل های مقابله با آن

توضیحات
فایل : 14744.pdf 14744.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بانک، تقاضا، تنگنای اعتباری، رکود، سیاست پولی، نقدینگی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای رضا بوستانی /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد / آقای سیداحسان خاندوزی /
اظهارنظر کننده : آقای مرتضی عزتی / آقای کامران ندری / آقای احمد شعبانی / آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /