الگوی تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط 4. بازار مجزا برای تأمین مالی در بورس (مطالعه تطبیقی و پیشنهاد مدلی برای ایران)

توضیحات
فایل : 14754.pdf 14754.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بازار سرمایه، بنگاه های کوچک و متوسط، تامین مالی

نقش ها

تهیه و تدوین : واحد تحقیق و توسعه شرکت فرابورس ایران /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای صمد عزیزنژاد /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
ویراستار تخصصی : خانم مریم احمدیان /