تجربه نظام مقرراتگذاری توسعه گرا در کره جنوبی؛ درس هایی برای ایران

توضیحات
فایل : 14766.pdf 14766.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : توسعه، محیط کسب و کار، مقررات زدایی، مقرراتگذاری، نهاد، کره جنوبی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سعید عطار /
ناظر علمی : آقای ابوالفضل پاسبانی صومعه / آقای جعفر خیرخواهان /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
ویراستار تخصصی : آقای احمد مرکز مالمیری / آقای سید محسن علوی منش /