اوج گیری دوباره بحران قره باغ: سابقه و پیامدهای محتمل

توضیحات
فایل : 14777.pdf 14777.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : آذربایجان، ارمنستان، ایران، ترکیه، روسیه، قره باغ

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فاطمه سلیمانی /
ناظر علمی : آقای مهدی امیری /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : معاونت پژوهش های سیاسی- حقوقی /