روابط جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی: چالش ها و فرصت ها (به بهانه سفر رئیس جمهور کره جنوبی به ایران)

توضیحات
فایل : 14800.pdf 14800.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : انرژی، ایران، همکاری اقتصادی، کره جنوبی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای پویان بابایی /
ناظر علمی : آقای مهدی امیری /
متقاضی : معاونت پژوهش های سیاسی- حقوقی /