تأمین مالی نوآوری و سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران

توضیحات
فایل : 14798.pdf 14798.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : ایران، تامین مالی، سرمایه گذاری خطر پذیر، نوآوری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای روح اله ابوجعفری / آقای مهدی کنعانی /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /