الزامات توسعه جامع سرمایه گذاری خطرپذیر (با تأکید بر تجربیات ایران و دیگر کشورها)

توضیحات
فایل : 14812.pdf 14812.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : ایران، تامین مالی، زیر ساخت قانونی، سرمایه گذاری خطر پذیر، نوآوری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای روح اله ابوجعفری / آقای مهدی کنعانی /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /