پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز 1394 (ارزیابی 291 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران)

توضیحات
فایل : 14834.pdf 14834.pdf
دفاتر : ، مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : تئوری عمومی کار آفرینی شین، تفکر سیستمی، سیستم های پویا، محیط اقتصادی، محیط نهادی، محیط کسب و کار، نگرش سنجی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای شاهین جوادی / خانم زهرا نعیمی /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح /
اظهارنظر کننده : آقای جعفر خیرخواهان /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /