راهبرد مجلس دهم مسائل اساسی بخش انرژی و نقش مجلس شورای اسلامی

توضیحات
فایل : 14831.pdf 14831.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری / خانم سیده مریم موسوی /
همکاران : آقای ایرج مهرآزما / آقای هاشم خویی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمد خانی / آقای هوشنگ محمدی /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /