راهبرد مجلس دهم نقش فناوری در حل مسائل اساسی ایران

توضیحات
فایل : 14851.pdf 14851.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : اشتغال زایی، اقتصاد دانش بنیان، فناوری، مدیریت انرژی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم پریسا علیزاده / خانم سهیلا خردمندنیا / آقای ابوالقاسم رجبی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /