آسیب شناسی نظام بانکی 11. بررسی تعدد و توزیع شعب بانکی در کشورهای منتخب و ایران

توضیحات
فایل : 14863.pdf 14863.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : آسیب شناسی، تعدد توزیع شعب، کشورهای منتخب

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدرضا نخلی /
ناظر علمی : آقای محمد سلیمانی / آقای صمد عزیزنژاد /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای احمد شعبانی / آقای کامران ندری /
متقاضی : الیاس نادران نهم، تهران (تهران / ری / شمیرانات)