با نمایندگان مردم در مجلس دهم 16. نگاهی بر وضعیت کلی بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری

توضیحات
فایل : 14847.pdf 14847.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : بافت فرسوده، ساخت وساز، شوراهای اسلامی، مدیریت شهری، مسکن و شهرسازی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدرضا فارسیان /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی / آقای محسن صمدی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی /