با نمایندگان مردم در مجلس دهم 17. حمایت از مالکیت صنعتی (قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری)

توضیحات
فایل : 14848.pdf 14848.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : ثبت اختراعات، مالکیت فکری و صنعتی، نظام ملی نوآوری، پتنت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مرتضی براتی /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی /