با نمایندگان مردم در مجلس دهم 8. قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

توضیحات
فایل : 14818.pdf 14818.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : دانش بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی، قانون، مجلس دهم

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی /