سازمان حکومت نبوی

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : امانت، برنامه ریزی، تدبیر، حکمرانی، حکومت، رهبری، سازمان، مدیریت، نظارت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /