برخی از اقتضائات بنیادین برنامه های توسعه

توضیحات
فایل : 14932.pdf 14932.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : .نظام تدبیر شایسته، برنامه ریزی، برنامه ششم توسعه، توسعه، توسعه عادلانه، نهادگرایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالفضل پاسبانی صومعه /
ناظر علمی : آقای بایزید مردوخی / آقای حسن سبحانی / آقای محمد قاسمی / آقای رضا زمانی /
متقاضی : ریاست مرکز /