هفته نامه تحولات انرژی (2) دوره دهم

توضیحات
فایل : 14968.pdf 14968.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : انرژی هسته ای، بازار نفت و گاز، صادرات سوخت های مایع، قیمت گذاری نفت

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری / آقای مجتبی درویش توانگر /
ناظر علمی : آقای هوشنگ محمدی / آقای فرید دهقانی / آقای فریدون اسعدی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /