آسیب شناسی نظام بانکی 15. چالش ها و آسیب های کلان ضعف حاکمیت شرکتی در مدیریت بانک های ایران

توضیحات
فایل : 14953 (1).pdf 14953 (1).pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : .چالش های قانونی و مقرراتی، آسیب شناسی نظام بانکی، حاکمیت شرکتی، مدیریت بانک ها

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای هادی ترابی فر /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای احمد شعبانی / آقای سعید جمشیدی فر / کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /