مقایسه تطبیقی اقتصاد معدن در کشورهای شیلی، کانادا و ایران

توضیحات
فایل : 14965.pdf 14965.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای فرید دهقانی / آقای ابراهیم مقصودی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی / آقای هوشنگ محمدی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی /
ویراستار تخصصی : آقای محمد حسن معادی رودسری /