ماهنامه تحلیلی انرژی (41) دوره دهم

توضیحات
فایل : 14972.pdf 14972.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : تحولالت طرف عرضه و تقاضای نفت، زیست توده، فرآورده های نفتی، گاز

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
ناظر علمی : آقای هوشنگ محمدی / آقای فریدون اسعدی / آقای محمدرضا محمدخانی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /