با نمایندگان در مجلس دهم 32. بیکاری، اشتغال و بازار کار

توضیحات
فایل : 14978.pdf 14978.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اشتغال، بیکاری، مجلس دهم، نرخ مشارکت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهران بهنیا / خانم فاطمه عزیزخانی /
ناظر علمی : آقای سیدهادی موسوی نیک / آقای سیداحسان خاندوزی /
متقاضی : آقای کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی /