تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 3. عملکرد بخش ها و رشد اقتصادی سال 1394

توضیحات
فایل : 14997.pdf 14997.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اقتصاد ایران، بخش حقیقی، بودجه، تشکیل سرمایه، خدمات، رشد اقتصادی، رکود، صنعت، ساختمان، سرمایه گذاری، صادرات، واردات، مصرف خصوصی، مصرف دولتی، نظام بانکی، نفت، کشاورزی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی خوشکالم خسروشاهی /
همکاران : آقای ابوالحسن والی زاده /
ناظر علمی : آقای سیدهادی موسوی نیک /
متقاضی : کمیسیون اقتصادی /