نکاتی پیرامون نظام پرداخت حقوق و مزایای مدیران در بخش عمومی

توضیحات
فایل : 14993 (1).pdf 14993 (1).pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت*، مطالعات حقوقی

برچسب ها

فارسی : حقوق و مزایا، قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین و مقررات اداری و استخدامی خاص، مدیران عالی، پاداش

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای محمدرضا مالکی /
تهیه و تدوین : آقای محمدرضا مالکی / آقای رضا زمانی / آقای حامد ناظمی / آقای اکبر شکوهی / ابوالفضل درویشوند / آقای توحید آتشبار / آقای سیدمجتبی حسینی پور اردکانی /
اظهارنظر کننده : آقای عباس محسنی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی /
متقاضی : علی اردشیر لاریجانی دهم، قم (قم)