تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 4. عملکرد سه ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1395

توضیحات
فایل : 15001.pdf 15001.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اقتصاد ایران، بخش حقیقی، خدمات، رشد اقتصادی، ساختمان، صنعت، نظام بانکی، نفت، کشاورزی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدهادی موسوی نیک / آقای موسی خوشکلام خسروشاهی / آقای محمدرضا عبداللهی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /