بررسی وضعیت 9 دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در حوزه فرهنگ

توضیحات
فایل : 15090.pdf 15090.pdf
دفاتر : مطالعات فرهنگی *

برچسب ها

فارسی : فرهنگ، قانون، قانونگذاری، قوانین فرهنگی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای رضا مستمع /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /
متقاضی : معاونت پژوهش های اجتماعی- فرهنگی /