بررسی وضعیت سدها و عملکرد سدسازی در کشور

توضیحات
فایل : 15092.pdf 15092.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی مظاهری / خانم نرجس السادات عبدالمنافی /
مدیر مطالعه : جمال محمد ولی سامانی /
ناظر علمی : آقای محمد حسن معادی رودسری / آقای محسن صمدی / آقای مهران برادران نصیری /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /