بررسی نظام ثبت اختراع در کشورهای منتخب (چین، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی)

توضیحات
فایل : 15120.pdf 15120.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : ساختار، فرآیند، قانون، نظام ثبت اختراع، هزینه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای اکبر زین العابدینی /
همکاران : آقای مرتضی براتی /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : سیدشریف حسینی نهم، خوزستان (اهواز)