نگاهی به بایسته های آماری در سیاستگذاری در حوزه ازدواج

توضیحات
فایل : 15152.pdf 15152.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : ازدواج، جنسیت، مسئله اجتماعی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم آسیه ارحامی / خانم سمانه مرتجی /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر / آقای ایروان مسعودی اصل /
متقاضی : معاونت پژوهش های اجتماعی- فرهنگی /