قواعد کاربردی اصلاح مدیریت بخش عمومی 2. شیوه های اولویت بندی اصلاحات ساختاری

توضیحات
فایل : 15151.pdf 15151.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : اصلاحات، اصلاحات ساختاری، اولویت بندی، سیاستگذاری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای توحید آتشبار /
گروه مشاوران علمی : آقای الن دسرس رئیس بخش نظارت بر اصلاحات ساختاری OECD / آقای مارتین شیندلر کارشناس ارشد اداره اروپایی صندوق بین المللی پول /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای رضا زمانی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /