جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16585 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (206) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» 1398/06/05
16575 ظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» 1398/05/27
16573 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تبصره (1) ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی» 1398/05/27
16572 ظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک جزء به عنوان جزء «10» به بند «الف» ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» 1398/05/26
16555 بررسی گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی تحلیلی بر مصارف غیر منطبق با اساسنامه 1398/05/20
16547 بررسی اقدامات کشور هند در توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی 1398/05/05
16147-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1398/05/05
15572-5 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مدیریت بحران کشور» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1398/05/05
16537 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح مواد (28) و (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» 1398/04/31
16230-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران» 2. مواد طرح 1398/04/30