جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14834 پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز 1394 (ارزیابی 291 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران) 1395/02/20
14358 تصویری از هشت دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصاد (7 خرداد 1359 تا 6 خرداد 1391) (گزارش اول) 1394/05/05
14243 درباره برنامه ششم توسعه (8) ارزیابی تأثیرات قانون برنامه توسعه بر نظام حقوقی (مطالعه موردی برخی مواد قانون برنامه چهارم توسعه) 1394/02/15
14206 چالش های تأمین مالی بنگاه های تولیدی در ایران (مطالعه موردی تجربه گروه صنایع گیتی پسند) 1393/12/26
14203 راهکارهای کاهش هزینه مبادله در انعقاد قراردادها 1393/12/26
14200 ارزیابی تأثیر اقتصاد غیررسمی بر توسعه اقتصادی 1393/12/26
14201 نقش نهادها و تضمین حاکمیت قانون در رشد و توسعه اقتصادی 1393/12/25
14196 آسیب شناسی فرآیند تأمین مالی بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط (بررسی موردی کارخانه لوله و پروفیل زاگرس) 1393/12/24
14193 ارزیابی تضمین حقوق مالکیت (مطالعه موردی کشورهای تونس، ونزوئلا، چین و تایلند) 1393/12/24
13756 پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان 1392 ارزیابی 283 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران 1393/04/09