جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17374 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۴۵. بررسی اعتبارات جهاد دانشگاهی و مؤسسات وابسته 1399/11/05
17373 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۴۶. خرید و فروش دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی از طریق حساب جداگانه (موضوع بند «هـ» تبصره «17») 1399/11/05
17372 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 50. بودجه بخش حمل ونقل 1399/11/05
17368 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۴۸. ضمانت اجراهای کیفری مندرج در لایحه بودجه (موضوع جزء 2 از بند الف تبصره 7) 1399/11/05
17376 موانع اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 1399/11/04
17375 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۵۱. بودجه مصارف بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 1399/11/04
17370 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۴۹. تعرفه های خدمات قضایی (تعدیل میزان جزای نقدی) موضوع جدول شماره 16 ردیف (28) 1399/11/04
17366 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح جهش تولید دانش بنیان» (2. مصوبات کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری) 1399/10/30
17365 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف» 1399/10/29
17364 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» (خلاصه مدیریتی) 1399/10/29