جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
9978 40. بررسی عملکرد دولت در طی برنامه چهارم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 1388/09/01
9961 37. توانمندسازی و ارتقای بخش های غیردولتی در برنامه پنجم توسعه (با تاکید بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی) 1388/09/01
4099 ارزیابی عملکرد تبصره 19 قانون برنامه دوم در زمینه عوارض فرآورده های نفتی 1388/09/01