جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
10264 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (17): فصل نهم - بودجه و نظارت 1389/03/12
10263 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (16): فصل هشتم - حقوقی قضایی 1389/03/12
10262 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (15): فصل هفتم - دفاعی، سیاسی، امنیتی 1389/03/12
10261 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (14): فصل ششم - توسعه منطقه ای: توسعه منطقه ای، محیط زیست، توسعه روستایی 1389/03/12
10257 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (10): فصل پنجم - اقتصادی: آب و کشاورزی 1389/03/12
10256 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (8): فصل پنجم - اقتصادی: کاهش وابستگی به نفت، اصلاح نظام مالیاتی، توسعه تعاون 1389/03/12
10254 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (7): فصل پنجم - اقتصادی: تجارت، سرمایه گذاری خارجی، مناطق آزاد، بیمه های بازرگانی 1389/03/12
10253 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (6): فصل پنجم - اقتصادی: ارز، پول و بانک، بازار سرمایه 1389/03/12
10252 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (5): فصل پنجم - اقتصادی: بهبود فضای کسب و کار، بهره وری، اشتغال 1389/03/12
10251 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (4): فصل چهارم - نظام اداری و مدیریت: فناوری اطلاعات، نظام اداری 1389/03/12