جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
10279 تطبیق لایحه برنامه پنجم توسعه با پیشنهادهای اصلاحی مرکز پژوهش ها (ویرایش اول) 1389/03/16
10279 تطبیق لایحه برنامه پنجم توسعه با پیشنهادهای اصلاحی مرکز پژوهش ها (ویرایش اول) 1389/03/16
10278 قانون انتخابات آلمان 1389/03/16
10277 الزامات مدیریت راهبردی امنیت عمومی در جمهوری اسلامی ایران 1389/03/16
10276 اداره امور فرهنگی کشور بررسی سیاست های تقنیننی جهت اداره امور فرهنگی کشور مبتنی بر وصیتنامه امام خمینی (ره) 1389/03/16
10275 بررسی مرجع تصویب اساسنامه شرکت های دولتی از منظر قانون اساسی و قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1389/03/16
10274 درباره لایحه برنامه پنجم توسعه (10): بایسته های قانون اساسی و الزامات و اقتضائات سند چشم انداز بیست ساله برای رسانه ها: رویکرد برای برنامه پنجم 1389/03/16
10273 نحوه پاسخگویی سیاسی معاونان رئیس جمهور در نظام حقوق اساسی ایران (مطالعه تطبیقی) 1389/03/16
10272 درآمدی بر مدیریت سیاسی اقوام و اقلیت ها در جمهوری اسلامی ایران 1389/03/16
10270 درباره لایحه برنامه پنجم توسعه (9): بررسی جایگاه فناوری 1389/03/16