جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
12909 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 44. اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی 1391/12/27
12908 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 43. مالیات ها 1391/12/27
12907 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 42. تکالیف مرتبط با بانک مرکزی 1391/12/27
12906 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 41. بخش پژوهش و فناوری 1391/12/27
12902 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 40. بخش آموزش و پرورش 1391/12/27