جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14084 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 39. ارتباط کمّی و کیفی بین برنامه پنجم توسعه با لایحه بودجه 1393/10/03
14082 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 37. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 1393/10/03
14081 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 36. اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1393/10/03
14076 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 31. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 1393/10/03