جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14205 مروری بر برخی از مصوبات مهم مجلس شورای اسلامی در سال 1393 1393/12/25
14204 زمینه گرایی در سیاستگذاری عمومی (طراحی نقشه فرآیندهای اجتماعی و تصمیم گیری) 1393/12/25
14202 ملاحظاتی در تأثیر حاکمیت قانون بر رشد و توسعه اقتصادی 1393/12/25
14201 نقش نهادها و تضمین حاکمیت قانون در رشد و توسعه اقتصادی 1393/12/25
14199 عملکرد نحوه مصرف وجوه اداره شده در ایران 1393/12/25
14198 بررسی کارکرد سوئیفت و ضرورت تقویت سیستم های جایگزین 1393/12/25
14197 مطالعات تطبیقی تجربه دیگر کشورها در ساماندهی طرح های عمرانی 3. ترکیه 1393/12/25
14192 تحلیل کمّی و کیفی تورم در اقتصاد ایران (دوره 1388 تا 1393) 1393/12/25