جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15649 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 21. حوزه رسانه و ارتباط جمعی 1396/10/05
15642 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 8. شرکت های (بنگاه های) دولتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1396/10/05
15637 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 9. بخش هواشناسی 1396/10/05
15634 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 6. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری 1396/10/05
15464 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، 17. تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی 1396/10/05