جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16415 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعویق واگذاری شرکت های دولتی دارای طرح های تثبیت و توسعه» 1398/02/08
16412 گزارش فراتحلیل (2) چالش های حمل ونقل حوزه ریلی 1398/02/08
16411 گزارش فراتحلیل (1) حمل و نقل جاده ای 1398/02/08
16409 سیاستگذاری هوشمندانه شهرداری ها برای فروشندگان کم سرمایه و دســتفروشان گزارش نظارتی ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 1398/02/08
16408 ارزیابی جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2018 (با تمرکز بر نهادها و هزینه مبادله) 1398/02/08