جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16601 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات ضدحقوق بشری آمریکا علیه اتباع ایرانی» 1398/06/16
16600 تحلیل بازخورد تحریم بنیاد دفاع از دمکراسی ها در داخل آمریکا با تأکید بر سه سطح حکمرانان، رسانه ها و مراکز پژوهشی 1398/06/13
16599 تحلیلی بر هزینه های نظامی جهان با تأکید بر منطقه غرب آسیا 1398/06/12
16597 آسیب شناسی حوزه قانونگذاری ایران از منظر سازوکارهای تأثیرگذار بر منابع آب (1) 1398/06/12
16596 اصلاحات نهادی به منظور ارتقای ظرفیت سیستم حکمرانی آب برای انطباق با شرایط جدید آبی (2) 1398/06/12
16594 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری» 1398/06/12
16598 خبرنامه تحولات انرژی (29) دوره دهم 1398/06/11
16595 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 ـ 11. برنامه های راهبردی و عملیاتی در حوزه اقتصاد کلان 1398/06/11
16593 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند «هـ» تبصره «1» قانون بودجه سال 1398 کل کشور » 1398/06/11
16591 ارزیابی اعتبار شاخص های سنجش میزان طلاق در جامعه 1398/06/11