جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15791 مبانی قانونگذاری و برنامه ریزی راهبردی در مدیریت بحران 1396/12/14
15790 شاخص های شکنندگی اقتصادی: مجموعه ای از شاخص های آسیب پذیری برای کشورهای (OECD) و ارائه پیشنهادهایی برای اقتصاد ایران 1396/12/14
12701 بهنگام سازی جدول داده- ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی و طراحی الگوی CGE و کاربردهای آنها در سیاستگذاری اقتصادی - اجتماعی 7. سنجش میزان آسیب پذیری بخش های مختلف اقتصادی از محدودیت واردات 1391/09/20
10611 تبیین مدل ارزیابی عوامل موثر بر انحراف و آسیب پذیری اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی 1389/11/03