جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16860 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 53. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1398/10/28
16539 روش های سنجش و پذیرش دانشجو در جهان 1. الگوها و مدل ها 1398/03/12
16274 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 49. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1397/10/26
15658 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 33. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1396/10/09
14088 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 42. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1393/10/06
13421 بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 32. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1392/10/08
12903 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 38. آموزش عالی و تحقیقات 1391/12/23
12222 ملاحظات سیاستگذاری فرهنگی نسل جوان 3. مفهوم «جوانی» 1390/11/16
12097 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 11. آشنایی با بخش آموزش عالی 1390/11/03
12278 بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور 38. آموزش عالی و تحقیقات 1390/10/13