جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14819 بررسی عملکرد و موانع تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور در بخش پژوهش، فناوری و نوآوری 1395/02/18
14194 بانک های قرض الحسنه در ایران (ابعاد قانونی، روند شکل گیری و ارزیابی عملکرد) 1393/12/24
13778 بررسی توسعه کشاورزی چین در سال 2011 1393/04/22
12141 پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان 1390 (ارزیابی 274 تشکل اقتصادی سراسر کشور از 22 مؤلفه ملی محیط کسب و کار و عملکرد 20 دستگاه مؤثر در اداره بنگاه ها در ایران) 1390/10/12
11080 پایش محیط کسب و کار ایران در بهار 1390 (ارزیابی 239 تشکل اقتصادی سراسر کشور از 22 مؤلفه ملی محیط کسب و کار و عملکرد 20 دستگاه مؤثر در اداره بنگاه ها در ایران) 1390/07/17
10881 پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان 1389 ارزیابی 197 تشکل اقتصادی سراسر کشور از 22 مؤلفه ملی محیط کسب و کار و عملکرد 19 دستگاه مؤثر در اداره بنگاه ها در ایران 1390/04/25
10732 پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز 1389 ارزیابی 190 تشکل اقتصادی سراسر کشور از 22 مؤلفه محیط کسب و کار و عملکرد 20 دستگاه مؤثر در اداره بنگاه ها در ایران 1389/12/28
10374 بررسی وضعیت بخش معدن و مقایسه اهداف و تکالیف برنامه چهارم توسعه در بخش مذکور 1389/05/31
10251 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (4): فصل چهارم - نظام اداری و مدیریت: فناوری اطلاعات، نظام اداری 1389/03/12
7561 میزان بهره مندی از اطلاعات و تأثیر آن برفرایند قانونگذاری 1384/08/01