جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17087 خلأ قانونی ارزیابی اثرات زیست محیطی با تأکید بر ارزیابی اثرات تجمعی 1399/03/19
15937 پیشگیری و مبارزه با فساد 2. راهبردهای قوه مقننه در پیشگیری از وقوع فساد 1397/04/30
15504 عملکرد دولت یازدهم در بخش محیط زیست 1396/06/01
13504 نظام های قضایی در کشورهای درحال گذار؛ ارزیابی گذشته، نگاهی به آینده 1392/11/14
12580 خلاصه مدیریتی بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ارزیابی آثار زیست محیطی در ایران و چند کشور منتخب (کشورهای صنعتی، در حال توسعه و ارائه دیدگاه سازمان های بین المللی) 1391/06/29
12003 طرح پژوهشی 'ارزیابی عملکرد بخش صنعت در سال های 1387 و 1388 و جمع بندی دوره پنجساله اجرای برنامه چهارم توسعه کشور» 1390/08/01
11082 مروری بر تجربیات برخی کشورها در ارزیابی محیط کسب و کار 1390/07/17
10611 تبیین مدل ارزیابی عوامل موثر بر انحراف و آسیب پذیری اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی 1389/11/03
10589 بررسی عملکرد طرح آمایش صنعتی و معدنی (1387-1390) 1389/10/28