جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17083 الزامات جذب بهینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با بهره گیری از تجربه کشورهای موفق 1399/03/12
14491 انتقال و توسعه فناوری؛ ضعف چارچوب نهادی در ایران با تأکید بر ظرفیت های سازمانی 1394/08/04
14237 آسیب شناسی پروژه انتقال فناوری هواپیمایی ایران ـ140 1394/02/09