جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16677 موانع و راهکارهای تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه 1398/07/23
16622 چالش های تأمین مالی بنگاه ها از طریق انتشار صکوک (اوراق مالی اسلامی) 1398/07/06
15310 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 59. تأثیر ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی بر محیط مالی کسب وکار 1395/12/09
15018 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» جایگاه بازارهای مالی 1395/07/03
14754 الگوی تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط 4. بازار مجزا برای تأمین مالی در بورس (مطالعه تطبیقی و پیشنهاد مدلی برای ایران) 1394/12/17
14647 آسیب شناسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران 1394/11/05
12108 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 22. آشنایی با بازار سرمایه ایران (نهادها و ابزارها) 1390/11/03
11077 بررسی عملکرد اوراق آتی در بازار سرمایه کشور 1390/07/16
10449 ارزیابی عملکرد و فرآیند خصوصی سازی در ایران (مصاحبه با آقایان الیاس نادران، شاپور محمدی، غلامرضا حیدری کردزنگنه، علی صالح آبادی و حسین عبده تبریزی) 1389/08/05
9997 41. بررسی چالش های بازار سرمایه در قانون برنامه چهارم توسعه و ارائه پیشنهادهای قانونی برای برنامه پنجم توسعه 1388/09/23